Dröjsmålstalan.se hjälper svenskar att få sina myndighetesärenden prövade inom 4 veckor

Med dröjsmålstalan.se kan du snabbt och enkelt begära att ditt ärende ska påbörjas

Om du anser att ditt ärende tar för lång tid kan du skicka in en begäran till om att ditt ärende ska avgöras, så kallad dröjsmålstalan.

Du kan, från och med 1 juli 2018, under följande förutsättningar enligt förvaltningslagen skicka in en dröjsmålstalan:

  • Det har gått minst sex månader från det att ärendet inleddes.
  • Endast enskild som inlett ärendet kan begära dröjsmålstalan.
  • Dröjsmålstalan ska vara skriftlig.
  • Enskild får begära prövning av frågan endast en gång under ett pågående ärende.

Om de formella förutsättningarna är uppfyllda ska myndigheten inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran.

Väntat länge på beslut? Då kan du begära dröjsmålstalan

Ett ärende hos en myndighet ska handläggas så snabbt som möjligt och utan dröjsmål men detta fungerar inte alltid där vi i Sverige kommit att få extrema handläggningstider som saknar motstycke. Hur lång handläggningstiden är beror dock på ärendets art, omfattning och utredningen i övrigt. Ärendet ska inte bara handläggas med viss skyndsamhet utan behöver också utredas fullständigt så att ett korrekt beslut kan fattas. Om handläggningen blir försenad ska myndigheten meddela dig detta samt vilka anledningar och skäl som ligger till grund för förseningen.

Om du väntar på ett beslut från Migrationsverket, Försäkringskassan, socialtjänsten eller någon annan myndighet men inte har fått beslut inom sex månader, kan du skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ditt ärende i en så kallad dröjsmålstalan. När myndigheten fått in din dröjsmålstalan har de fyra veckor på sig att avgöra ditt ärende eller avslå din begäran. Om din begäran avslås, kan detta beslut överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet.

Klicka här för att beställa en dröjsmålstalan

Taggar: